بخش بیوشیمی

نام آزمایشروش انجامنوع نمونهشرایط نمونه
Albumin,serumبرم کروزول گرینسرمشرایط خاصی ندارد.
Amylase,serumآنزیمی فتومتریسرمشرایط خاصی ندارد.
Bence Jones Proteine(Urine)حرارتیادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
Bilirubin(direct)DCAسرمبیمار ناشتا باشد بجز موارد اورزانسی
Bilirubin(total)DCAسرمبیمار ناشتا باشد بجز موارد اورزانسی
Blood Glucose(4p.m)آنزیمی ـ کالیمتریسرمدقیقاً ساعت 4 بعداز ظهر خونگیری شود.
Blood Glucose(5p.m)xylidylblueسرمدقیقاً راس ساعت 5 بعداز ظهر نمونه گیری شود.
Blood Sugarآنزیمی ـ کالیمتریسرمشرایط خاصی ندارد.
Blood Urea Nitroآنزیمی ـ کالیمتریسرمشرایط خاصی ندارد
Calcium(24hrs urine)آرسنازولادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
Calcium,Caآرسنازولسرمبیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود بجز موارد اورژانسی
Chloride(cl)کالریمتریEndpointسرمشرایط خاصی ندارد.
Chloride(cl)(Urine)کالریمتریEndpointادرارشرایط خاصی ندارد.
Cholestrol,totalآنزیمی ـ کالیمتریسرمبیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد
CPKIFCC/DGKCسرمشرایط خاصی ندارد.
Creatinin(24hrs urine)ژافهادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
Creatinineژافهسرمشرایط خاصی ندارد.
Cyclospurine 2 hoursرادیو ایمونواسیخون کامل  EDTAداربیمار داروی خود را همراه صبحانه چرب مثل شیر مصرف کند.
Fasting Blood Sugarآنزیمی ـ کالیمتریسرمبیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد.
Cyclospurine testرادیو ایمونواسیخون کامل  EDTAدارناشتا
Glucose(2hr.p.p)آنزیمی ـ کالیمتریسرمبیمار دقیقاً 2 ساعت پس از صرف صبحانه خونگیری شود.
GTT Blood Sugarآنزیمی ـ کالیمتریسرمپس از صرف گلوکزـ طبق دستور
H.D.Lآنزیماتیکسرمبیمار 12 ساعت ناشتا باشد
Iron Binding Capacity سرمناشتا باشد وحتماً صبح نمونه گیری شود
Iron, Serum FeFereneسرمناشتا باشد و حتماً صبح نمونه گیری شود
Kالکترولیت آنالیزرسرمشرایط خاصی ندارد.
L.D.Lآنزیماتیکسرمبیمار 12 ساعت ناشتا باشد
LactateISEخون کامل هپارین دارسرنگ را هپارینه نموده و سپس چند مرتبه با سرنگ هوا کشیده خالی نمائید تا هپارین اضافی از سرنگ خارج شود .
LDHDGKCسرمشرایط خاصی ندارد.
Liالکترولیت آنالیزرسرمشرایط خاصی ندارد.
Mgxylidylblueسرمشرایط خاصی ندارد.
Naالکترولیت آنالیزرسرمشرایط خاصی ندارد.
Phosphoatase AlkalineDGKCسرمناشتا
Phosphorus,Puvtestسرمبیمار ناشتا و صبح نمونه گیری شود.
Porteine ,totalBiuretسرمشرایط خاصی ندارد.
Porteine Electorophorsisالکتروفورز روی استات سلولزسرمشرایط خاصی ندارد.
Potassium(24hrs urine)الکترولیت آنالیزرادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
Proteie Urine 24 hTCAادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
Rundom K(Urine)الکترولیت آنالیزرادرارشرایط خاصی ندارد
Rundom Naالکترولیت آنالیزرادرارشرایط خاصی ندارد.
Rundom proteinTCAادرارشرایط خاصی ندارد.
S.G.O.T(ALT)IFCCسرمناشتا
S.G.P.T(AST)IFCCسرمناشتا باشد و صبح نمونه گیری شود.
Sodium(24hrs urine)الکترولیت آنالیزرادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
Transferrinایمونوتوربیدی متریسرم 
Triglyceridesآنزیمی ـ کالیمتریسرمبیمار باید 12 ساعت ناشتا باشد
Uric Acidآنزیمی ـ papسرمشرایط خاصی ندارد.
Uric Acid(24hrs urine)آنزیمی ـpapادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
V.L.D.L سرم 
Volum(24hrs urine)ـــادرارتهیه ادرار طبق دستورالعمل
یونیزه CaISEخون کامل هپارین دارسرنگ را هپارینه نموده و سپس چند مرتبه با سرنگ هوا کشیده خالی نمائید تا هپارین اضافی از سرنگ خارج شود .
    

بخش سرولوژی

نام آزمایشروش انجامنوع نمونهشرایط نمونه
Anti-Streptolysin O Titerخنثی سازی آنزیمسرمشرایط خاصی ندارد.
2MEآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
ANA(Anti nuclear antibody)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti Cardiolipin(IgG)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti Cardiolipin(IgM)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti ds DNAآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti Gliadin(IgA)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti Gliadin(IgG)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti- Hbcآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti- Hbeآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti- Hbsکمی لومینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti Phosphlipid(IgG)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti Phosphlipid(IgM)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Anti-T.P.Oآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
CEAکمی لومینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Coombs Test ,directآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
Coombs Test ,indirectآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
Coombs Wrightآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
C-Reactive Proteinآگلوتیناسیون لاتکسسرمشرایط خاصی ندارد.
Cytomegalo viruse IgGکمی لومینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Endomesial-Abآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Helycobacter Pylori(IgA)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Helycobacter Pylori(IgG)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Helycobacter Pylori(IgM)آنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Immonoglobulin Eآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Mono testآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
R.A.Factor , RF latexآگلوتیناسیون لاتکسسرمشرایط خاصی ندارد.
Toxoplasma Antibody(IgG)کمی لومینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Toxoplasma Antibody(IgM)کمی لومینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Tuberculin test(PPD 48 hrs)داخل جلدیتست جلدیشرایط خاصی ندارد. پس از تزریق داخل جلدی PPD در صورت خارش محل از خاراندن محل خودداری شود.
VDRLفلوکولاسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
Widal agglutination Testآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
Wright agglutination Testآگلوتیناسیونسرمشرایط خاصی ندارد.
    

بخش هورمون شناسی

نام آزمایشروش انجامنوع نمونهشرایط نمونه
T4کمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
17OH-Progesteroneکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
AFPرادیوایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
BETA HCG ,serumکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Brucella IgGآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Brucella IgMآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
CA-125 Serumeکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
CA15-3 serumکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Calcitonin Serum,Plasmaرادیوایمونواسیپلاسما هپارین داربیمار 12 ساعت ناشتا باشد و بهتر است نمونه گیری در صبح انجام شود.
Cortisol, 5.PMکمی لو مینسانسسرمبیمار ناشتا باشد و راس ساعت 5 بعد ازظهر نمونه گیری شود.
Cortisol, 8.AMکمی لو مینسانسسرمبیمار ناشتا باشد و راس ساعت 8 صبح نمونه گیری شود.
DHEA SO4رادیو ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
Digoxinآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
F.S.Hکمی لو مینسانسسرمناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک
F.T3, serumکمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
F.T4, serumکمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
Ferritin,serumکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Folic Acidکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
FTIکمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
Gamma Glutamyl Transferase,SerumEndpointسرمشرایط خاصی ندارد.
H.I.Vکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Hbe Agآنزیم ایمونواسیسرمشرایط خاصی ندارد.
HBS Agکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
HCVکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
HomocysteinHplcپلاسما سیترات داربیمار 12 ساعت ناشتا باشد و بهتر است نمونه گیری در صبح انجام شود.
Intact-PTHرادیوایمونواسیسرمبیمار ناشتا باشد.
L.Hکمی لو مینسانسسرمناشتایی نیاز ندارد طبق دستور پزشک
Progesteroneکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Prolactinکمی لو مینسانسسرمبیمار حتماً ناشتا باشد 3 ساعت قبل از نمونه گیری از خواب بیدار شود ولی فعالیت بدنی نداشته باشد.
Prostatic Specific Antigenکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Reninرادیوایمونواسیپلاسما سیترات دارطبق دستور و بهتر است نمونه گیری در صبح انجام شود.
Stradiol, Serumکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
T.S.Hکمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
T3کمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
T3Uptake(T3Up)کمی لو مینسانسسرمنمونه گیری صبح انجام شود.
Testosterone,RIAکمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Trponin-1کمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
Urinary Cortisolکمی لو مینسانسادرارطبق دستورالعمت ادرار 24 ساعته تهیه شود.
Urine Analaysisماکروسکوپی-میکروسکوپی-بیوشیمیادرارادرار صبح بهتر است ولی بقیه ساعات هم اشکال ندارد.
Vitamin B12کمی لو مینسانسسرمشرایط خاصی ندارد.
    

Stone Analaysisبیوشیمیسنگشرایط خاصی ندارد.
Bleeding time,BTانعقادیسرمشرایط خاصی ندارد.
Blood groupآگلوتیناسیونخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
Blood Culure & Sensitivitymonophasicخون کامل 
Clotting time,CTانعقادی شرایط خاصی ندارد.
Complete Blood Countسل کانترخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
ESR 1st hrوسترگرینخون کامل سیترات دارشرایط خاصی ندارد.
HbA1Cکروماتوگرافی تعویض یونیخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
Hematocritاتوماتیک سل کانترخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
Hemoglobinکالیمتری Endpointخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
Hemoglobin Electerophoresisالکتروفورزخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
INR  شرایط خاصی ندارد.
Lieshmanian bodyگسترش از زخم  
Malariaلام خون محیطیخون از نوک انگشتشرایط خاصی ندارد.
Occuit Blood(x1)ارتو تو لوئیدن شرایط خاصی ندارد.
Occuit Blood(x2)ارتو تو لوئیدن شرایط خاصی ندارد.
Occuit Blood(x3)ارتو تو لوئیدن شرایط خاصی ندارد.
Platelets خون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
PT,Patient timeCoaglumrtricپلاسما سیترات دارشرایط خاصی ندارد.
PTT,Patient timeCoaglumrtricپلاسما سیترات دارشرایط خاصی ندارد.
R.D.W   
Rticulocytesکریزل بلوخون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
Scotch testچسب اسکاچنوار چسب اسکاچبیمار قبل از رفتن به دستشویی و بدون تمیز کردن ناحیه مقعد اقدامات زیر را انجام دهد.در حدود 4 سانتی متر نوار چسب شیشه ای را روی مقعد بیمار چسبانده و پس از تماس نوار چسب با ناحیه مقعد نوار چسب را برداشته و روی لام شیشه ای بچسبانید و به آزمایشگاه تحویل دهید.
Semen Culure & SensitivityStreak methodSemen 
Seminal Fluidماکروسکوپی- میکروسکوپیاسپرمبیمار 3 تا 5 روز نزدیکی نکرده باشد و نمونه از طریق خود ارضایی تهیه شود نمونه سریعا پس از تهیه به انکوباتور منتقل شود.
Sputum Culure & SensitivityStreak methodخلط1- بیمار یک شب پیش از جمع آوری خلط مایعات مصرف کند این کار به تولید خلط کمک می کند.
Stool ex (WBC&RBC)مدفوع  
Stool examination(x1)لام مستقیم شرایط خاصی ندارد.
Stool examination(x2)لام مستقیم شرایط خاصی ندارد.
Stool examination(x3)لام مستقیم شرایط خاصی ندارد.
Stool Culure & SensitivityStreak methodمدفوعشرایط خاصی ندارد.
Urine Culure & SensitivityStreak methodادراربهترین نمونه ادرار وسط ادرار می باشد و بهترین زمان صبح بیمار می باشد.
Wound Discharge,C&S.Streak methodترشح زخم 
Wound Discharge,Direct SmearStreak methodترشح زخم 
لام خون محیطی جهت ارسال خون کامل EDTA دارشرایط خاصی ندارد.
   2- قبل از تهیه خلط بیمار مسواک بزند و آب غرغره کند تا تعدادی باکتری های آلوده حلق و دهان کاهش یابد.
   3- بیمار سه نوبت نفس عمیق کشیده و سپس یک سرفه عمیق کرده و خلط را در ظرف جمع آوری کند.
   4- بزاق و آب دهان برای کشت ارزشی ندارد.